Patiëntgegevens

Soms komt een verzoek vanuit een academisch ziekenhuis om patiëntgegevens te mogen inzien. Doel is om patiëntgegevens te vergelijken met andere ziekenhuizen, zodat het resultaat van een gegeven behandeling onderzocht kan worden.

Het ingaan op een verzoek tot inzage is uitsluitend toegestaan onder strikte voorwaarden. De specialist geeft alleen geanonimiseerde gegevens aan de onderzoeker. De onderzoeker kan daardoor niet herleiden van wie de gegevens zijn. Hiervoor wordt geen toestemming aan patiënten gevraagd.

Bezwaar maken tegen inzage

U kunt als patiënt bezwaar maken tegen het gebruik van geanonimiseerde gegevens door dit aan te geven bij uw behandelaar. De behandelaar zorgt ervoor dat dit bezwaar in het medisch dossier vermeld wordt.

In het geval dat een onderzoeker zelf inzage in het medisch dossier van een of meerdere patiënten wil, wordt vooraf toestemming gevraagd aan deze patiënt(en). In dit geval zijn de gegevens op het moment van inzage wel herleidbaar, maar worden deze verder geanonimiseerd verwerkt. Hiervoor wordt een formulier ondertekend waarin de patiënt aangeeft geen bezwaar te hebben tegen inzage in het dossier door desbetreffende onderzoeker. U kunt als patiënt dus zelf bepalen of u toestemming geeft.

Mocht u in eerste instantie toestemming geven en op een later moment bezwaar maken, dan kan alsnog uw toestemming ingetrokken worden.

Gebruik van lichaamsmateriaal

In het kader van diagnostisch onderzoek kan bij u lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine en lichaamsweefsel) worden afgenomen. Dit materiaal wordt gearchiveerd door de afdeling Pathologie. Het is van groot belang dit materiaal, nadat het voor diagnostiek is gebruikt, voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen gebruiken. Om te garanderen dat op een verantwoorde wijze met lichaamsmateriaal wordt omgegaan, worden twee voorzorgsmaatregelen in acht genomen:

  • Het lichaamsmateriaal dat voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, mag niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Dat wil zeggen dat voor de onderzoeker(s) op geen enkele wijze is te achterhalen dat het materiaal oorspronkelijk van u afkomstig is.
  • Het moet zeker zijn dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit aan uw behandelend arts doorgeven. Die zal daarvan een aantekening maken in uw medische dossier en uw gegevens worden dan niet gebruikt. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

In het geval dat het voor de gegevensverzameling van het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is dat de onderzoeker weet van wie de gegevens en/of het lichaamsmateriaal is (dus niet-anonieme gegevens of lichaamsmateriaal), vraagt uw behandelend arts u altijd vooraf om uw nadrukkelijke toestemming. In een enkel geval is toestemming voor het gebruik van niet-anonieme gegevens niet nodig. Dit is het geval als het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is of niet kan worden verlangd op grond van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.