Wij maken uw verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom geldt een aantal huisregels voor onze patiënten en hun bezoekers, leveranciers, medewerkers en anderen. Deze regels gelden in het hele ziekenhuis en op het omliggende terrein. Wij verzoeken u vriendelijk onze huisregels in acht te nemen.

Aanbieden koopwaren

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de directie op het terrein van het ziekenhuis waren te koop aan te bieden, te colporteren of te collecteren.

Aansprakelijkheid

Bronovo is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de eigen parkeerplaats als het openbaar terrein voor het gebouw, is voor eigen risico.

Aanwijzingen

Als u zich in Bronovo of op het omliggende terrein bevindt, bent u verplicht de aanwijzingen van het beveiligingspersoneel op te volgen. Op afdelingen geldt dat ook voor aanwijzingen van het personeel.

Algemene omgangsvormen

U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening van onze medewerkers. Ervaart u onverhoopt de bejegening van onze medewerkers als niet-correct, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Omgekeerd verwachten wij dat patiënten en bezoekers zich ook correct gedragen naar onze medewerkers. Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn vanzelfsprekend verboden. Bronovo verwacht van patiënten en bezoekers dat zij respectvol met elkaar omgaan.

Beeld- en geluidsopnamen

Het maken van beeld- en geluidsopnamen in en rond het ziekenhuis die bedoeld zijn voor openbaarmaking mag alleen met uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden van de afdeling Communicatie en betrokkenen. Bronovo respecteert de privacy.

Bezoekregels

Om onze patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te bieden gelden verblijf- en bezoekregels in en op het terrein van het ziekenhuis. Bij het niet naleven van deze regels kan u de toegang tot het ziekenhuis worden ontzegd.

 • Wij gaan vriendelijk en respectvol met elkaar om.
 • Patiënten dienen op verzoek een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
 • In verband met de rust van onze patiënten houden we ons aan de bezoektijden en het aantal van maximaal 2 bezoekers per patiënt.
 • Bij brand en calamiteiten is het van groot belang dat u direct de aanwijzingen van onze Bedrijfshulpverleners opvolgt.

Het is niet toegestaan om:

 • Zonder toestemming het personeelsgedeelte en de dienstruimte te betreden
 • Verbaal of fysiek geweld te gebruiken
 • Wapens bij u te dragen
 • Te roken, alcohol of drugs te gebruiken
 • Mobiele telefoons te gebruiken nabij medische apparatuur
 • Geluid- en beeldopname te maken
 • Huisdieren mee te nemen.

Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Bezoektijden Bronovo

Bezoek voor patiënten is van harte welkom tijdens de voor de afdeling geldende bezoektijden. Om de rust op de afdeling te waarborgen geldt in een maximum van twee bezoekers tegelijk per patiënt. Meer bezoek kan gezellig zijn, maar het is vaak te druk voor de patiënt en zijn medepatiënten. Als bezoekers elkaar willen afwisselen, kunnen zij gebruik maken van het dagverblijf. Bezoek op andere tijden is alleen mogelijk na overleg met en toestemming van de verpleging of behandelend arts.

Dieren

Honden, katten en andere dieren hebben in verband met mogelijke infectieziekten geen toegang tot het ziekenhuis. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.

Draadloze communicatieapparatuur

Het gebruik van mobiele telefoons in medische ruimten zoals onderzoekkamers, Intensive Care, Hartbewaking en spreekkamers is niet toegestaan. De telefoons kunnen storing veroorzaken aan medische apparatuur.

Vraag voor gebruik van uw mobiele telefoon altijd even aan het personeel of dit is toegestaan. Ook op plekken in het ziekenhuis waar u wel mag bellen, kan het voorkomen dat mobiel bellen in bepaalde situaties hinderlijk is voor de omgeving. Het personeel kan u daarom verzoeken op dat moment geen gebruik te maken van uw mobiele telefoon.

Wifi

In het hele ziekenhuis is WiFi (draadloos netwerk) gratis beschikbaar.

Identificatieplicht

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de identificatieplicht. Dit houd in dat iedere patiënt zich bij een bezoek aan het ziekenhuis moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Roken, alcohol, drugs

Roken is in het ziekenhuis verboden, behalve in de daarvoor aangegeven ruimte. Het is niet toegestaan om direct bij in- en uitgangen van het ziekenhuis te roken. Mensen die onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, zullen we de toegang tot het ziekenhuis moeten ontzeggen. Dit met uitzondering van patiënten die zich met een acuut probleem melden bij de Spoedeisende Hulp.

Verkeersregels en Verkeerstekens

Op dit terrein geldt het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.
Het terrein is aangemerkt als woonerf: voetgangers hebben voorrang op al het overige verkeer. Verkeer dient stapvoets te rijden. Parkeren is slechts toegestaan in de daarvoor bestemde vakken.