uploads/titelfoto/vertrek_1042.jpg

Naar huis

Wij willen uw verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk laten verlopen zodat u snel weer terug kunt naar huis. Uw ontslagdatum maken we tijdig bekend, zodat u en uw naasten daar rekening mee kunnen houden.

Ontslagdatum

Bij uw bed op de kamer hangt een whiteboard. Daarop noteren we de streefdatum voor uw ontslag uit het ziekenhuis. Blijkt tijdens uw opname dat de streefdatum wijzigt, dan bespreken we dat met u en passen we de datum aan. Het whiteboard is voor u en uw contactpersonen dus een belangrijke bron van informatie.

Ontslag

Uw behandelend arts vertelt u wanneer u naar huis mag. In principe hoort u het tijdstip van vertrek (meestal tussen 09.00 - 10.00 uur) minimaal een dag van tevoren, maar soms is dit op zeer korte termijn.

Uw arts bespreekt met u een eventueel vervolg van de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. Zo nodig wordt er een afspraak met u gemaakt voor poliklinische nacontrole en/of u krijgt een recept mee voor medicijnen. De specialist stelt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van het verloop van uw verblijf in het ziekenhuis en over eventuele nazorg.

Vervoer naar huis

De afdelingsverpleegkundige draagt zorg voor de afhandeling van het ontslag uit het ziekenhuis (overdracht, recepten en eventueel vervoer). Is het om medische redenen noodzakelijk is dat u per ziekenauto naar huis gaat? Vraag van de afdelingssecretaresse een verklaring daarvan. Dan zijn de kosten meestal voor rekening van uw zorgverzekeraar, al zult u wel een eigen bijdrage moeten betalen.

Tip: informeer voor uw opname bij uw zorgverzekeraar naar de regels voor vergoeding van vervoer.