Iedereen in Nederland heeft een basisverzekering voor geneeskundige zorg. Bepaalde behandelingen worden echter alleen vergoed als u zich daarvoor aanvullend verzekert. 

Vergoeding vanuit het basispakket

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie, psychische zorg, ziekenvervoer en tandheelkundige gedeeltelijk.

 • Geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • Verblijf in het ziekenhuis
 • Wijkverpleging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging)
 • Medicijnen
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject
 • De eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling
 • Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen)
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
 • (Beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij bepaalde chronische aandoeningen
 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling
 • Logopedie en ergotherapie
 • Tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar
 • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit
 • Fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen
 • ziekenvervoer
 • Kraamzorg
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies
 • Vergoeding van 3 ivf-behandelingen
 • Stoppen-met-rokenprogramma
 • Zintuiglijke gehandicaptenzorg. Dit is zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben
 • Revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Voor bepaalde behandelingen is geen vergoeding vanuit het basispakket. Daarvoor kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld een uitgebreide vergoeding voor fysiotherapie- of tandartskosten.

Wat precies de eventuele aanvullende zorgverzekering vergoedt kunt u zien in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Indien een (deel van een) bepaalde behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, zult u zelf dat deel van de kosten moeten betalen. Informeer daarom bij uw zorgverkereraar voordat u toestemt in een behandeling of operatie of en hoeveel uw verzekering als vergoeding uitkeert.

Vergoeding met een machtiging

Landelijk is vastgesteld voor welke behandelingen uw behandelend arts namens u een machtiging dient aan te vragen bij de zorgverzekeraars. Hierbij gaat het met name om plastische chirurgie:

 • Ingrepen gericht op afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen.
 • Verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval, geneeskundige verrichting, aangeboren afwijkingen.
 • Bij geboorte aanwezige chronische aandoeningen (bovenste oogleden) of aangeboren misvormingen (zoals lip-, kaak- en gehemeltespleten).

Uw specialist weet welke behandelingen dit betreft en zal u hierover informeren.

Verwijsbrief

U heeft voor elke nieuwe zorgvraag een nieuwe verwijsbrief nodig. Wanneer u zonder verwijsbrief van een erkende verwijzer (huisarts, verloskundige, tandarts, medisch specialist) een behandeling ondergaat, vergoedt uw verzekering dit niet. U zult de nota thuis ontvangen en zelf moeten voldoen.

Voor fysiotherapie, ergotherapie, orthoptie, prenatale screening, oefentherapie en 'zelfverwijzing in geval van spoed' is echter geen verwijzing noodzakelijk. 

Het eigen risico

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dat betekent dat u zelf een eerste deel betaalt van de zorg die u ontvangt. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag waarop u 18 jaar wordt. Elk jaar stelt de overheid het eigen risicobedrag opnieuw vast . U kunt bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico met als voordeel een lagere maandelijkse premie.

Niet alle zorg valt onder het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorgkosten betaalt u geen eigen risico:

 • Huisarts
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek
 • De griepprik (als u behoort tot een risicogroep)
 • Zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Bronovo declareert de kosten bijna altijd rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Vervolgens brengt de zorgverzekeraar het bedrag dat ten laste komt van uw eigen risico bij u in rekening.