Raad van toezicht

De Raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen.

De raad van toezicht kent 3 commissies:

  • De auditcommissie
  • De remuneratiecommissie
  • De commissie kwaliteit & veiligheid.

Leden van raad van toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met eventueel een herbenoeming voor eenzelfde periode. De leden van de raad van toezicht zijn niet werkzaam in het ziekenhuis.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Dhr. drs. W.J. Deetman - voorzitter
  • Mw prof. dr. I.D. de Beaufort
  • Dhr. mr. G.R.J. de Groot 
  • Dhr. prof. dr. C.J.H.M. van Laarhoven
  • Dhr. P.A. van der Linden
  • Dhr. drs. R.N. van der Plank
  • Dhr. drs. E.M.J. Schoenmaker

Reglement raad van toezicht
Rooster van aftreden raad van toezicht per 31-03-2016
Overzicht nevenfuncties raad van toezicht 2015

Contact

Contact met de raad van toezicht loopt via het secretariaat van de raad van bestuur te bereiken via het algemene nummer van locatie MCH Westeinde 088 97 97 900.