Medische staf

Alle medisch specialisten van de MCH-Bronovo die voor onbepaalde tijd aan de stichting verbonden zijn, zijn lid van de Vereniging Medische Staf Medisch Centrum Haaglanden Bronovo-Nebo (VMS). Ook alle zogenaamde gelijkgestelde beroepsbeoefenaren die voor onbepaalde tijd werkzaam zijn in MCH-Bronovo, zijn lid. Dit zijn bijvoorbeeld kaakchirurgen, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, SEH-artsen en psychologen. In totaal kent de VMS 330 leden.

Doel

De VMS heeft als doelen:

 • het bevorderen van de optimale medische verzorging van patiënten (kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zorg);
 • de belangenbehartiging van haar leden.

Het kwaliteitsbeleid van de medische staf, bijvoorbeeld over het professioneel functioneren van stafleden, valt onder de verantwoordelijkheid van de VMS en is op alle leden (dienstverband en vrijgevestigd) van toepassing. Dit geldt ook voor het werving- en selectiebeleid voor nieuwe specialisten.

Speerpunten

Speerpunten zijn:

 • kwaliteit van medische zorg continueren, bewaken en bevorderen;
 • coöperatieve samenwerkingsvormen met andere ziekenhuizen;
 • doorontwikkeling van de systematiek van Individueel Functioneren Medische Specialisten.

Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door het stafbestuur. Het vertegenwoordigt de medische staf en zet zich in voor realisatie van stafbreed genomen besluiten. Het stafbestuur geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur bij bestuurlijke vraagstukken, strategieontwikkelingen en het bewaken van de naleving van afspraken. Wekelijks vindt er overleg plaats. Tijdens deze vergaderingen is er de gelegenheid voor besprekingen met (vertegenwoordiging van) vakgroepen, maatschappen, commissies en individuele stafleden. Eens per maand is er een plenaire bijeenkomst van de VMS om belangrijke zorggerelateerde onderwerpen te bespreken.

Samenstelling

De samenstelling van het stafbestuur is per 1 april 2016:

 • Jet Quarles van Ufford (radioloog), voorzitter
 • Rita van den Tooren-de Groot (kinderarts), vice-voorzitter
 • Peter den Hollander (orthopedisch chirurg), secretaris
 • Tim van der Steenhoven (chirurg), penningmeester
 • Dirk-Jan Versluis (intensivist), stafbestuurslid

Medisch Specialistisch Bedrijf

Alle (ruim 200) vrijgevestigden zijn tevens lid van één grote maatschap: het Medisch Specialistisch Bedrijf MCH-Bronovo (MSB), dat per 1 januari 2015 is opgericht.
Het doel van het MSB is primair het voor gemeenschappelijke rekening en risico uitoefenen van de medisch specialistische praktijk en de belangenbehartiging van de maten.
Het MSB heeft een eigen bestuur met de volgende samenstelling per 1 januari 2016:

 • Alexander de Vries (chirurg), voorzitter
 • Robert Verburg (MDL-arts), vice-voorzitter 
 • Theo de Rooij (radioloog), penningmeester 
 • Rob Walchenbach (neurochirurg), lid 
 • Tim van der Steenhoven (chirurg), lid 
 • Johann Rhemrev (gynaecoloog), lid