Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, cliënten, familieleden en bezoekers van het ziekenhuis. De cliëntenraad is een onafhankelijk advies- en overlegorgaan dat wettelijk verankerd is in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). Haaglanden Medisch Centrum (HMC) hecht grote waarde aan patiëntenparticipatie en neemt dit onderwerp op in haar strategisch beleidsplan.

Gevraagd en ongevraagd advies

De raad, die bestaat uit onafhankelijke ervaringsdeskundigen, geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de raad van bestuur uit over onderwerpen die direct of indirect gevolgen hebben voor de patiënten. Zo levert de cliëntenraad een actieve bijdrage aan de zorgverlening in HMC. De cliëntenraad adviseert bijvoorbeeld over:

 • kwaliteitsbeleid;
 • patiëntveiligheid;
 • begrotingen;
 • reorganisaties;
 • bouw en verbouw.

Overleg

De cliëntenraad heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur. Ten minste 1 keer per jaar is er overleg met de klachtenfunctionarissen, de afdeling Kwaliteit en de Commissie Kwaliteit van de raad van toezicht. Regelmatig nodigt de cliëntenraad medewerkers van verschillende afdelingen uit om een toelichting of antwoord op vragen te geven.
De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van patiënten. Voor individuele klachten heeft het ziekenhuis een klachtenregeling.

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit personen die HMC uit eigen ervaring kennen en soms zelf patiënt zijn (geweest). Ieder lid heeft één of meer specifieke aandachtsgebieden. Leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal eenzelfde periode.

Op dit moment hebben zitting in de cliëntenraad:

 • Mw. mr. T.H. Disselkoen – Van Raalte, voorzitter
 • Mw. drs. C. Maltha - Huffener, secretaris
 • Mw. prof. dr. I.D. de Beaufort
 • Mw. mr. F.D. Günes – Yilmaz
 • Mw. M. van Kampen
 • Mw. drs. H.A. Kruijswijk
 • Mw. Dipl.-Übers. V. Mehring von Lillienskiold
 • Mw. drs. I. Veldhoven - van der Linden
 • Dhr. W.A.M. Wooning
 • Dhr. drs. G.P. Jöbsis

Mw. M. Köhne is ambtelijk secretaris.


Contactpersoon worden

Het contact met de achterban is voor de cliëntenraad onmisbaar. Uw ervaringen, opmerkingen, observaties, adviezen enzovoorts als patiënt of betrokkene bij HMC zijn van harte welkom.

Contact

Heeft u een suggestie, opmerking of vraag aan of over de cliëntenraad? Neem dan contact op met Mary Köhne, ambtelijk secretaris:
e-mail: clientenraadhmc@haaglandenmc.n
of via het postadres:

Cliëntenraad HMC
Postbus 432
2501 CK Den Haag