Patiëntveiligheid

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. Bronovo heeft daarom een actief patiëntveiligheidsbeleid dat erop gericht is om de risico’s voor patiënten zoveel mogelijk te beperken.

Ons veiligheidsmanagementsysteem is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitssysteem. Bronovo is zowel voor het kwaliteits- als voor het veiligheidsmanagementsysteem extern geaccrediteerd door het NIAZ. Het NIAZ toetst periodiek of Bronovo nog voldoet aan alle normen.

Proactieve veiligheidscultuur

Cultuur is een belangrijk onderdeel van een veiligheidsmanagementsysteem. Wij streven naar een cultuur waarin we:

  • Proactief aan de veiligheid werken
  • Gedisciplineerd zijn in de opvolging van protocollen
  • Onveilige situaties signaleren en benoemen
  • Actief omgaan met onverwachte risico’s
  • Leren van fouten.

Medewerkers worden actief getraind op veilig handelen. Met deze cultuur wordt ervoor zorg gedragen dat de processen binnen het ziekenhuis zodanig zijn ingericht dat de kans op fouten of tekortkomingen zo klein mogelijk is. Afgelopen jaren heeft Bronovo gewerkt met het cultuurprogramma ‘Bronovozorg’ om 4 kernwaarden in de praktijk te kunnen bewerkstelligen. De vier kernwaarden zijn:

  • Gelijkwaardigheid
  • Gezamenlijkheid
  • Respect voor autonomie
  • Gepastheid.