Kwaliteitskeurmerken

 

NIAZ-geaccrediteerd

NIAZ-geaccrediteerd

Begin 2013 is de Stichtingsbrede heraccreditatie NIAZ behaald, inclusief accreditatie van het Veiligheidsmanagementsysteem. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft de Stichting Bronovo-Nebo voor de 2e keer geaccrediteerd. In 2008 vond de 1e Stichtingsbrede accreditatie plaats. Voor Bronovo is dit de 3e accreditatie.

Beoordeeld is of de Stichting de organisatie zo heeft ingericht dat op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg wordt voortgebracht. Het NIAZ heeft de instelling op grond van 181 normen beoordeeld. Een deel van deze normen heeft betrekking op patiëntveiligheid. Met deze accreditatie heeft Bronovo ook een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

In september 2012 heeft de gezamenlijke toetsing plaatsgevonden. De Stichting is een week bezocht door een auditteam van het NIAZ. In die week zijn meer dan 60 interviews gehouden en hebben verschillende afdelingsbezoeken plaatsgevonden. Met het continueren van de accreditatiestatus in januari 2013 is vastgesteld dat de Stichting Bronovo-Nebo naar het oordeel van het NIAZ genoegzaam en aantoonbaar aan een drietal voorwaarden voldoet:

  1. de cultuur is gericht op voortdurende verbetering van de kwaliteit alsmede op borging van de doorgevoerde verbeteringen;
  2. de besturing en organisatie van de (zorg)processen zijn zo ingericht dat zij redelijkerwijs en reproduceerbaar leiden tot verantwoorde zorg; 
  3. de veiligheid van patiënten/cliënten, medewerkers, bezoekers en omgeving is naar behoren geborgd.

Eind 2016 wordt de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo gezamenlijk opnieuw geaccrediteerd.

Smiley Kind en Ziekenhuis

Smiley Kind en Ziekenhuis

Het is gelukt: Bronovo heeft alle kwaliteitskeurmerken van de Stichting Kind en Ziekenhuis in handen! Sinds november 2012 beschikt Bronovo naast een Smiley voor de kinder en kraamafdeling, ook over een Smiley voor de afdeling dagbehandeling. Dit betekent dat ouders van kinderen die voor een ingreep in dagbehandeling komen ook de gehele tijd bij het kind kunnen blijven in Bronovo (ook bij inleiding en ontwaken uit de narcose), en dat de kinderen worden verpleegd door kinderverpleegkundigen. Voorafgaand aan de ingreep is er een anesthesiespreekuur waar ouders, ook schriftelijk, informatie ontvangen over narcose en pijnbestrijding.

Bronovo heeft voor de volledig vernieuwde kraamafdeling Amalia in augustus 2011 een tweede Smiley gekregen van de Stichting Kind en Ziekenhuis. De landelijke stichting kent het Smiley kwaliteitskeurmerk toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. De toegekende Smiley geeft aan dat de zorg op de kraam- en kinderafdeling van Bronovo voldoet aan alle criteria die de Stichting Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De Amalia beschikt over 16 eenpersoonskamers, die allemaal de mogelijkheid hebben van ‘rooming-in’. Dat betekent dat de baby dag en nacht bij de moeder op de kamer is. De partner kan desgewenst bij moeder en kind op de kamer overnachten en kan ook altijd terecht voor bezoek. Tevens liggen de kraamafdeling en couveuse-afdeling dicht bij elkaar en is epidurale pijnstilling tijdens de bevalling (de zogenoemde ruggenprik) 24 uur per dag gedurende zeven dagen in de week mogelijk. Ook is de kraamafdeling van Bronovo in het bezit van het WHO/UNICEF certificaat van de Stichting Zorg voor borstvoeding en biedt begeleiding bij borstvoeding door een lactatiekundige.

De eerste Smiley heeft Bronovo al in 2008 ontvangen voor de kinderafdeling Willem-Alexander. Hiervoor gelden de volgende kindgerichte criteria: De ouders kunnen de hele dag én nacht bij hun opgenomen kind blijven. Voordat een operatie plaatsvindt, spreken de ouders en het kind een anesthesioloog om de operatie voor te bereiden. Zowel bij een geplande als een spoedoperatie kunnen ouders aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose. Ook kunnen ouders aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose. En tot slot ontvangen ouders schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

De landelijke Stichting Kind en Ziekenhuis maakt zich sinds 1977 sterk om het welzijn van kinderen voor, tijdens en na de opname in een ziekenhuis te verbeteren. De vereniging wil de ziekenhuizen hiertoe aanzetten door het uitreiken van een onderscheiding: de Smiley. Het keurmerk kan worden verkregen voor de kinderafdeling, de dagbehandeling en de kraamafdeling. 


Meer informatie over de stichting Kind en Ziekenhuis en de Smiley’s is te vinden op: www.kindenziekenhuis.nl

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer

Bronovo heeft voor haar zorg voor stomapatiënten van de Nederlandse Stomavereniging het Groene vinkje in de Stoma Zorgwijzer ontvangen. Dat betekent dat we aan alle kwaliteitsnormen voldoen voor goede stomazorg, zowel voor patiënten die mogelijk een stoma krijgen als voor patiënten die al een stoma hebben. Deze normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en specialisten. De Stoma Zorgwijzer biedt vergelijkende informatie over stomazorg in Nederland. Zo kunnen patiënten een gemotiveerde keuze maken voor een ziekenhuis. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Stomavereniging.

In Bronovo begeleidt een team van chirurgen en stomaverpleegkundigen de patiënt gedurende het gehele traject voor, tijdens en na de opname.

Kwaliteitskeurmerk spataderzorg

Kwaliteitskeurmerk spataderzorg

Bronovo heeft in 2016 opnieuw het spataderkeurmerk ontvangen. De Hart&Vaatgroep is een patiëntenvereniging voor mensen met een vaataandoening en heeft het Spataderkeurmerk in 2012 ingevoerd. De kwaliteitscriteria van het keurmerk zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. De kwaliteitscriteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met spataderen en gaan over zaken die voor hen belangrijk zijn. Bronovo voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Kwaliteitskeurmerk Vaatchirurgie

Kwaliteitskeurmerk Vaatchirurgie

De Hart&Vaatgroep heeft in 2015 opnieuw het Vaatkeurmerk uitgereikt aan het vaatchirurgisch centrum van Bronovo die het keurmerk in 2007 voor de eerste maal ontving. Het Vaatkeurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. De criteria worden jaarlijks aangepast aan nieuwe inzichten. Bronovo voldoet wederom aan de gestelde kwaliteitseisen.
Meer informatie: www.hartenvaatgroep.nl

Roze lintje Borstkankerzorg

Roze lintje Borstkankerzorg

Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) heeft, net als voorgaande jaren, voor 2016 het roze lintje voor goede borstkankerzorg toegekend aan MCH-Bronovo. Dit betekent dat de kwalitatief goede zorg voor borstkankerpatiënten ook dit jaar is voortgezet.

De Monitor Borstkankerzorg die BVN hanteert, meet welke borstkankerzorg ziekenhuizen leveren en hoe patiënten die ervaren. Jaarlijks worden deze criteria aangescherpt.

Om het lintje dit jaar toegekend te krijgen moet een ziekenhuis voldoen aan een aantal verplichte criteria. Daarnaast moet een ziekenhuis voldoen aan ten minste zes van acht aanvullende criteria.

Meer informatie op www.monitorborstkanker.nl.

WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

De landelijke stichting Zorg voor Borstvoeding heeft Bronovo in 2016 opnieuw het wereldwijde borstvoedingscertificaat toegekend. Dit betekent dat Bronovo voldoet aan de internationaal vastgestelde ’10 vuistregels voor borstvoeding’ en derhalve kwalitatief goede ondersteuning biedt aan moeder en kind rondom het geven van borstvoeding. Bronovo mag zich hiermee Baby Friendly Hospital noemen, een initiatief van UNICEF en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Elke drie jaar vindt een herbeoordeling door de stichting Zorg voor Borstvoeding plaats. In 2010 ontving Bronovo ook al het kwaliteitskeurmerk.

Volgens de normen van het certificaat moeten moeders goede voorlichting krijgen over borstvoeding, zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling en tijdens het kraambed. Artsen, verloskundigen en verpleegkundigen worden hiervoor speciaal bijgeschoold. De toetsing wordt uitgevoerd door de stichting Zorg voor Borstvoeding, en iedere drie jaar herhaald.

Dankzij de goede samenwerking tussen de eerstelijns Verloskundigenpraktijk Bronovo en de verschillende afdelingen van Bronovo rondom moeder- en kindzorg zoals de verloskamers, de kraamafdeling en de kinderafdeling, hebben alle afdelingen een eigen certificaat ontvangen.
Meer informatie: www.zorgvoorborstvoeding.nl

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

MCH-Bronovo locatie Bronovo heeft voor de tweede keer het seniorenkeurmerk behaald en mag zich ‘Seniorvriendelijk’ noemen. Om het keurmerk te krijgen wordt een ziekenhuis beoordeeld op 13 kwaliteitsaspecten. Voor 2015 werden de eisen aangescherpt die door de initiatiefnemers Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG waren opgesteld.

In 2013 is voor het eerst een Keurmerk ingesteld voor Senior Vriendelijke ziekenhuizen. Meer informatie over het keurmerk op http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Freya Pluim

Freya Pluim voor Fertiliteitszorg

In december 2016 heeft Bronovo van patiëntenvereniging Freya opnieuw de pluim ontvangen. Hiermee voldoen we aan alle criteria die door leden van Freya opgesteld zijn. Hierdoor wordt bij de behandeling van mensen met vruchtbaarheidsproblemen optimaal tegemoet gekomen aan hun wensen en behoeften. Meer informatie over wat Freya goede zorg vindt, leest u op hun website.

Vinkje prostaatkanker

Vinkje prostaatkanker

Bronovo voldoet aan de voorwaarden die de Prostaatkankerstichting.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben vastgesteld voor goede prostaatkankerzorg.

Vinkje darmkankerzorg

In 2016 heeft Bronovo het groene vinkje voor goede darmkankerzorg behaald. Een ziekenhuis krijgt een groen vinkje als het voldoet aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg. Dit keurmerk wordt door de patiëntenorganisatie ‘Levenmetkanker’ toegekend aan ziekenhuizen die aan de kwaliteitseisen voldoen. Elk half jaar worden de gegevens die ziekenhuizen aanleveren, opnieuw bekeken.

Snurk/OSAS predicaat Sterkliniek

Snurk/OSAS predicaat Sterkliniek

De Snurk/OSAS-poli van Bronovo ontvangt het predicaat Sterkliniek. Op basis van een uitgebreid landelijk onderzoek onder bijna 4000 patiënten heeft de ApneuVereniging twee sterren en daarmee het predicaat Sterkliniek uitgereikt aan de Snurk/OSAS-poli van Bronovo.

Klinieken worden beoordeeld op twee soorten criteria: feitelijke prestaties (zoals wacht en doorlooptijd) en op tevredenheid (wat vonden de patiënten van de voorlichting en begeleiding). De sterren worden uitgereikt aan klinieken die bovengemiddeld presteren.

Slaapapneu

OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom) is een aandoening waarbij meerdere keren per uur ’s nachts de adem stopt. Dat gaat meestal gepaard met snurken. Indien de ademhaling meer dan 15 keer per uur stopt, is er een bewezen verhoogd risico op hart- en vaatziekten. OSAS is over het algemeen goed te behandelen.

Controle BIG-registratie

Controle BIG-registratie

De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en biedt patiënten bescherming tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. De BIG-registratie van de binnen Bronovo werkzame professionals is gecontroleerd.

CCKL-accreditatie

CCKL-accreditatie

Het Medisch Microbiologisch Laboratorium van Bronovo is sinds november 2011 geaccrediteerd door CCKL.

Het klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium van Bronovo is sinds januari 2001 een geaccrediteerd laboratorium. De accreditatie is in 2013 opnieuw voor vier jaar verlengd door CCKL. Het laboratorium voldoet aan de beoordelingscriteria van de CCKL, de instantie voor de accreditatie van alle medische laboratoria in Nederland. De erkenning omvat de professionele vakbekwaamheid van de laboratoriumleiding en de medewerkers, het kwaliteitssysteem van het laboratorium en de verrichtingen in de verschillende onderzoeksgebieden.

ISO en HACCP gecertificeerd

ISO en HACCP gecertificeerd

In 1999 is de Interne Dienst gecertificeerd volgens de NEN-EN-ISO 9001-2000 norm. Sindsdien wordt de dienst jaarlijks geaudit door de Kema om vast te stellen of wederom aan de norm wordt voldaan. De Restauratieve dienst is in 2004 voor het eerst gecertificeerd volgens de HACCP richtlijn. Deze dienst wordt twee maal per jaar getoetst.