Voor het evalueren van de resultaten maakt Bronovo onder meer gebruik van kwaliteitsindicatoren. Kwaliteitsindicatoren maken de zorg zichtbaar, transparant, en maken het daardoor mogelijk om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Bronovo vergelijkt haar resultaten met andere ziekenhuizen (benchmark) en landelijke normen (bijvoorbeeld NvvH en SONCOS) en werkt zo aan continue verbetering van de kwaliteit van zorg. De Raad van Bestuur heeft een aantal indicatoren als strategische indicatoren benoemd. Deze indicatoren, waaronder pijn en ondervoeding, worden maandelijks gevolgd met behulp van een digitaal dashboard.

Rapportage over kwaliteitsindicatoren

Er zijn verschillende instanties waaraan MCH-Bronovo rapporteert over kwaliteitsindicatoren:

Kwaliteitsvenster Bronovo

 • Het Kwaliteitsvenster van MCH-Bronovo
  Het Kwaliteitsvenster van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen bestaat uit 10 onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van zorg in Bronovo. Patiënten kunnen zo in één oogopslag zien hoe ons ziekenhuis scoort op een bepaald onderwerp ten opzichte van eerdere jaren, een landelijke gemiddelde en/of de norm.


 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg
  Deze instantie maakt de prestaties van ziekenhuizen openbaar en geeft daarmee een indruk van de kwaliteit. Niet alleen de organisatie zelf, maar ook patiënten kunnen conclusies trekken uit deze meetresultaten. De kwaliteitsindicatoren van Bronovo en de andere ziekenhuizen zijn te vinden op www.ziekenhuizentransparant.nl.

  Jaarverslag inspectie
  Zorgaanbieders hebben elk jaar een gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het verslag van IGZ over het meest recente bezoek aan Bronovo en het MCH vindt u hieronder:
  - Jaarverslag inspectie en Bronovo
  Jaarverslag inspectie en MCH

 • ZorgInstituut Nederland.
  Het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland) richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Ook moet het Kwaliteitsinstituut ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van die geleverde zorg. Verder helpt het Kwaliteitsinstituut partijen in de zorg om zich te kunnen verbeteren. De overheid heeft de taak om gegevens over de kwaliteit van zorg, de zogenoemde kwaliteitsgegevens, openbaar te maken. Sinds 2013 gebeurt dit vanuit het Kwaliteitsinstituut. Bestanden zijn te vinden op www.zorginzicht.nl

 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
  In 2013 is voor het eerst apart gerapporteerd over oncologische aandoeningen, de zogenaamde SONCOS-normen. De Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS), is een platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). SONCOS publiceert jaarlijks de minimumnormen voor oncologische zorg. Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) ook minimumnormen opgesteld voor aandoeningen in het niet-oncologische domein. In 2014 heeft Zorgverzekeraars Nederland aan DICA gevraagd de uitvraag van het nieuwe Soncos-normenkader op zich te nemen. DICA heeft hiervoor een zogenaamd transparantieportaal gebouwd, waarin naast de Soncos-normen, NVVH-normen en indicatoren voortkomend uit de DICA-registraties worden uitgevraagd.

  Bronovo heeft de SONCOS-, DICA- en NvvH-normen over 2012, 2013 en 2014 aangeleverd. Oncologische en chirurgische aandoeningen worden in toenemende mate gezamenlijk met Medisch Centrum Haaglanden uitgevoerd in het Oncologisch Centrum Anthoniushove te Leidschendam. Voor long- en blaaskanker worden operaties tevens met Groene Hart ziekenhuis Gouda uitgevoerd. Door deze gezamenlijkheid voldoet Bronovo aan de normen voor laag volume/hoog complexe zorg.

 • Verzekeraars
  Tenslotte levert Bronovo kwaliteitsindicatoren rechtstreeks aan verzekeraars aan voor de zorginkoop. Verzekeraars stellen aanvullende vragen om betere zorg in te kunnen kopen voor hun verzekerden. Bronovo kan zich hiermee positief onderscheiden.

 

HSMR cijfers

Gecorrigeerd sterftecijfer HMC over 2015

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2015 van 67 tot 136.
De HSMR van HMC is 106; Dat betekent dat de HSMR van HMC voor 2015 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

De meest recente (H)SMR van HMC vindt u in het overzicht SMR (pdf)

Zie ook deze toelichting op de cijfers 'leeswijzer sterftecijfers'

In HMC worden dossiers van alle overleden patiënten gescreend en geanalyseerd om de kwaliteit van de geleverde zorg te evalueren en eventueel verbetermaatregelen vast te stellen. Aan deze vorm van onderzoek binnen ons kwaliteitssysteem hechten wij veel waarde. De diagnosegroepen met een verhoogde SMR worden vergeleken met de bevindingen vanuit de dossieranalyse.

Informatie over gecorrigeerd sterftecijfer (HSMR)

Zoals alle ziekenhuizen, houdt ook HMC bij hoeveel patiënten jaarlijks tijdens een opname in het ziekenhuis komen te overlijden. Op basis van deze sterftecijfers en kenmerken van opgenomen patiënten, berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een gecorrigeerd sterftecijfer. Dit gecorrigeerde sterftecijfer heet de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Bij de berekening van de HSMR wordt het ruwe sterftecijfer van een ziekenhuis gecorrigeerd voor een aantal factoren, zoals leeftijd, geslacht en urgentie van de opname.
De HSMR’s zijn berekend voor de periode 2013-2015. De brondata voor deze berekening zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

De methode om de HSMR te berekenen is dit jaar (berekening over 2013-2015) onderhevig geweest aan modelonderhoud. De HSMR’s van 2013-2015 worden nu berekend over alle (157) diagnosegroepen (in plaats van alleen over de 50 met de hoogste sterfte), en daarmee ook over alle klinische opnamen. Vanaf verslagjaar 2015 worden ook de ’langdurige observaties zonder overnachting’ meegenomen. Verder wordt bij de SMR’s over de 157 diagnosegroepen nu het 98% betrouwbaarheidsinterval gegeven in plaats van het 95% betrouwbaarheidsinterval.

De sterftecijfers zijn ongeschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Onder meer omdat ziekenhuizen hun gegevens verschillend registreren en vanwege de complexiteit van juiste correctie van de gegevens op de samenstelling van de patiëntenpopulatie (de ‘casemix correctie’). Daarom wordt landelijk gewerkt aan de verbetering van het berekeningsmodel en het uniformeren van de wijze van coderen en registeren.

Als u meer wilt weten over de HSMR in samenhang met het beleid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, dan kunt u terecht op de webpagina: NVZ-ziekenhuizen streven naar kwaliteit