Go to the Terms of delivery of the Bronovo webshop in English

Algemene Voorwaarden Bronovo webshop

Algemene Voorwaarden Bronovo webshop. 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bronovo webshop. De voorwaarden zijn voor een ieder in te zien op www.bronovo.nl/webshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.


1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. Bronovo webshop behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.


1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bronovo webshop erkend.


1.4 Bronovo webshop garandeert dat het geleverde product of de dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


2.2 Bestellingen voor 12.00 uur worden dezelfde dag afgeleverd. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, zal een medewerker van Bronovo webshop binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling contact opnemen. Hierbij wordt de afnemer de mogelijkheid geboden een ander vergelijkbaar product uit te kiezen. De afnemer heeft tevens het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.


2.3 Aan de leveringsplicht van Bronovo webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden.


2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Betaling en prijzen

3.1 Betaling dient direct te geschieden door middel van betaalsysteem Ideal of via Credit Card.

3.2 Bronovo webshop houdt zich het recht voor de prijzen van de producten te verhogen, indien wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.4 Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW.

Artikel 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Bij een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn vangt aan op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bronovo webshop. De afnemer heeft na deze aanmelding de plicht de betreffende producten binnen een redelijke termijn terug te zenden aan Bronovo webshop. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een zo oorspronkelijk mogelijke staat. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bronovo webshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de kosten voor heenzending, aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen en die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Artikel 5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst, worden uw gegevens opgenomen in een klantenbestand. Bronovo webshop houdt zich door middel van een privacyreglement aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Bronovo webshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 6. Garantie, conformiteit en aansprakelijkheid

6.1 Bronovo webshop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Bronovo webshop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Bronovo webshop jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer de zaken direct weer mee te geven aan de medewerker van de afdeling Transport. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien zich binnen 6 maanden na ontvangst van het product technische gebreken voordoen als gevolg van fabricagefouten, bij een normaal gebruik van het product, is Bronovo webshop, na beoordeling hiervan, gehouden deze gebreken kosteloos te verhelpen of een nieuw vergelijkbaar product te leveren.

6.5 Aansprakelijkheid van Bronovo webshop en het bedrag der schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Bronovo webshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bronovo webshop gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.6 Bronovo webshop is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van haar personeel.

6.7 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Bronovo webshop in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bronovo webshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden Bronovo webshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van Bronovo webshop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.4 Bronovo webshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Overeenkomst

8.1 De overeenkomst komt tot stand nadat een bestelling door Bronovo webshop op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Bronovo webshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Bronovo webshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Bronovo webshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Bronovo webshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is zij gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico

11.1 Alle door Bronovo webshop in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven haar eigendom, tot het moment dat de afnemer alle verplichtingen uit de met Bronovo webshop gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de afnemer over op het moment waarop de aangekochte zaken in zijn macht worden gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bronovo webshop en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Bronovo webshop er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Identiteit van de ondernemer
Bronovo handelend onder de naam: Bronovo webshop.

Vestigings- & bezoekadres:
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
070 - 312 45 76
comfortservice@bronovo.nl 
www.bronovo.nl